Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete zde. ×

Vytvoření účtu

Přihlašovací údaje

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro užití služby Savana24

platné od 15. ledna 2016

 

 

 1. 1. Definice pojmů  

 

  1. 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 30815, IČO 28750659.  

 

  1. 1.2. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje služby na základě Smlouvy. S ohledem na charakter Služby, jímž je ve své podstatě poskytnutí on-line rozhraní pro provoz vlastního e-shopu Zákazníkovi,  Zákazník prohlašuje, že je podnikatelem a je si vědom skutečnosti, že se na něj nevztahují ustanovení o ochraně spotřebitele podle § 1810 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „OZ“).  

 

  1. 1.3. Obchodními podmínkami pro provoz služby Savana24.cz (též jen „ OPSavana24“ ) se pro účely této Smlouvy rozumí obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ, které jsou smluvním stranám známé. OPSavana24 jsou univerzálně platné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Poskytovatel poskytuje Službu Zákazníkovi.  

 

  1. 1.4. Službou (nebo též "službou Savana24" či jen "Savana24") se pro účely OPSavana24 rozumí poskytnutí přístupu k webovému rozhraní pro provozování internetového obchodu se zbožím nebo službami nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a případné další doplňkové služby poskytnuté Poskytovatelem za úplatu Zákazníkovi za podmínek blíže specifikovaných v OPSavana24 a na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 1.5. Smlouvou se rozumí smluvní vztah uzavřený mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který se řídí ustanoveními OPSavana24, Ceníkem služeb poskytovatele a v konkrétních podmínkách rovněž aktuální nabídkou na Webových stránkách poskytovatele (tarify, technické konkrétní parametry jednotlivých variant Služby, slevové akce) či zvláštními ujednáními mezi stranami. Odchylná ujednání stran a podmínky uvedené v aktuální nabídce na Webových stránkách poskytovatele mají v konkrétním případě před obecnými ustanoveními OPSavana24 aplikační přednost.  

 

  1. 1.6. Webovými stránkami poskytovatele se rozumí domovské stránky Poskytovatele určené pro službu Savana24.cz dostupné na adrese h t tp://www.savana24.cz. Na Webových stránkách poskytovatele je k dispozici rovněž Ceník služeb poskytovatele , který obsahuje aktuální informace o cenách Služeb poskytovatele nabízených zde Zákazníkovi.      

 

  1. 1.7. Písemnou formou (písemný, písemně) se rozumí sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo elektronické a doručené na kontaktní adresu (emailovou adresu) pro písemný styk strany druhé nebo uvedené na Webových stránkách poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě Internet. Charakter písemného sdělení má i vyplnění formuláře na Webových stránkách poskytovatele nebo sdělení Poskytovatele na Webových stránkách poskytovatele.  

 

 1. 2. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy  

 

  1. 2.1. Tyto OPSavana24 spolu s Ceníkem služeb poskytovatele a aktuální nabídkou na Webových stránkách poskytovatele platnými v den uzavření Smlouvy stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky pro poskytování Služby Poskytovatelem a současně vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.  

 

  1. 2.2. Služba bude ze strany Poskytovatele poskytována Zákazníkovi výhradně na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za podmínek upravených v těchto OPSavana24 a v konkrétnostech rovněž Ceníkem služeb poskytovatele a zvláštní nabídkami Poskytovatele dostupnými na Webových stránkách poskytovatele. Součástí smlouvy se rovněž stávají i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních anebo provozních podmínek.  

 

  1. 2.3. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi Službu a tomu odpovídající závazek Zákazníka za tuto Službu Poskytovateli zaplatit a poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost.  

 

  1. 2.4. Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s aktuálním zněním OPSavana24, Ceníkem služeb poskytovatele a případných zvláštních podmínek uvedených na Webových stránkách poskytovatele a zvláštních podmínek sjednaných mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a výslovně potvrzuje, že s jejich zněním souhlasí.  

 

  1. 2.5. Zákazník prohlašuje, že je podnikatelem a je si tak vědom skutečnosti, že ve smluvním vztahu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem založeném Smlouvou se neuplatní ustanovení o ochraně spotřebitele podle § 1810 an. OZ.  

 

  1. 2.6. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, a že nebyl zbaven svéprávnosti způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito OPSavana24.  

 

 1. 3. Vznik, zánik a trvání smlouvy  

 

  1. 3.1. Uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem předchází zpravidla objednávka Služby nabízené na Webových stránkách poskytovatele, kterou Zákazník zadá a odešle prostřednictvím on-line objednávkového formuláře Poskytovateli.  

 

  1. 3.2. Objednávkový formulář obsahuje mj. informace o:  

 

 1. a) objednávané Službě, délce poskytování Služby, ceně za poskytování Služby, způsobu úhrady ceny za Službu,  

 

 1. b) údaje o Zákazníkovi, zejména jeho jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, sídlo, IČO, DIČ, telefonický kontakt, emailový kontakt a další údaje nezbytné pro jednoznačnou identifikaci Zákazníka a komunikaci se Zákazníkem,  

 

 1. c) případné další údaje, které může Poskytovatel s ohledem na charakter Služby nebo osobu Zákazníka požadovat.  

 

  1. 3.3. Před odesláním vyplněného formuláře dle čl. 3.2. OPSavana24 je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na příslušný ovládací prvek. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.  

 

  1. 3.4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.  

 

  1. 3.5. V návaznosti na doručení objednávky Poskytovateli, zašle Poskytovatel písemně na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce výzvu k provedení platby ve smyslu čl. 6.2. OPSavana24. Ke zprávě zaslané Poskytovatelem Zákazníkovi jsou připojeny rovněž tyto OPSavana24. Smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem připsání částky dle věty první tohoto článku na účet Poskytovatele, nebo doručením písemné akceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli.  

 

  1. 3.6. Způsob uzavření Smlouvy dle čl. 3.1. až 3.5. výše nevylučuje, aby Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem byla uzavřena rovněž jakýmkoliv jiným způsobem, z něhož je patrná souladná vůle stran směřující k uzavření Smlouvy, za předpokladu, že ji smluvní strany projeví písemně.  

 

  1. 3.7. Poskytovatel zahájí poskytování Služby až okamžikem, kdy je na bankovní účet Poskytovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (na základě údajů poskytnutých Zákazníkovi ve výzvě k provedení platby dle čl. 6.2. OPSavana24) vyplývající ze zadané objednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištění Služby Poskytovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině tehdy, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny.  

 

  1. 3.8. Smlouva může být mezi stranami uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Délka trvání smlouvy na dobu určitou je v tomto případě určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby. V tomto případě, pokud není v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, odpovídá doba trvání smlouvy délce příslušného fakturačního cyklu.  

 

  1. 3.9. Smlouva na dobu určitou může být mezi stranami uzavřena i opakovaně, s tím, že za okamžik opětovného uzavření smlouvy se považuje okamžik, kdy na základě výzvy Poskytovatele k platbě na další fakturační období bude na bankovní účet Poskytovatele přijata platba na toto další fakturační období. Poskytovatel při opakovaném uzavření Smlouvy na dobu určitou není vázán podmínkami předcházející Smlouvy a je oprávněn navrhnout Zákazníkovi nové podmínky. Pokud tak neučiní, má se za to, že podmínky nově uzavřené Smlouvy jsou shodné s podmínkami Smlouvy původní.  

 

  1. 3.10. Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:  

 

 1. a) písemnou dohodou smluvních stran ;  

 

 1. b) jednostranným odstoupením ze strany Poskytovatele v případě porušení povinností Zákazníka, tam kde to příslušné ustanovení OPSavana24 nebo jiné ustanovení Smlouvy přímo umožňuje nebo pokud Zákazník neodstranil porušení ustanovení OPSavana24 nebo jiného ustanovení Smlouvy postupem dle čl. 5.23. OPSavana24;  

 

 1. c) u smlouvy uzavřené na dobu určitou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána;  

 

 1. d) u smlouvy na dobu neurčitou též výpovědí jedné ze smluvních stran.  

 

  1. 3.11. O odstoupení od smlouvy dle čl. 3.10. písm. b) OPSavana24 zašle Poskytovatel písemné vyrozumění Zákazníkovi, přičemž okamžikem odstoupení od smlouvy zaniká povinnost Poskytovatele poskytovat sjednanou Službu. Tím však není dotčeno právo Poskytovatele požadovat případnou náhradu škody, smluvní pokutu, nebo zaplacení poměrné části ceny již poskytnuté Služby.  

 

  1. 3.12. Výpovědní doba u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.  

 

 1. 4. Uživatelský účet, ochrana osobních údajů a důvěrných informací  

  1. 4.1. Na základě provedení objednávky bude Zákazníkovi zpřístupněno uživatelské rozhraní poskytovatele v rámci informačního systému Poskytovatele. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět správu některých technických parametrů poskytnutých Služeb a popř. objednávat Služby poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“)  

 

  1. 4.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.  

 

  1. 4.3. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.  

 

  1. 4.4. Poskytovatel může Zákazníkovi uživatelský účet pozastavit nebo zrušit v návaznosti na postup dle čl. 5.23. OPSavana24.  

 

  1. 4.5. Zákazník je povinen pro účely zpřístupnění Služeb a uzavření Smlouvy předložit Poskytovateli pravdivé a úplné informace (zejména kontaktní údaje). Za tyto informace uvedené v objednávkovém formuláři Zákazník plně odpovídá včetně všech případných odpovědnostních důsledků vzniklých uvedením nesprávných údajů.  

 

  1. 4.6. Zákazník je povinen udržovat údaje ve smyslu předchozího článku úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v klientské sekci. V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 5.23. OPSavana24, tj. poskytování Služeb pozastavit a v případě, že Zákazník nezjedná nápravu, od Smlouvy odstoupit.  

 

  1. 4.7. Poskytovatel je oprávněn (nikoliv však povinen) posoudit pravdivost poskytnutých údajů a vyžádat si od Zákazníka vyjádření nebo osvědčení o pravdivosti údajů v přiměřené lhůtě. Mezi situace, kdy jsou poskytované údaje Zákazníka ze strany Poskytovatele automaticky považovány za zavádějící, nepravdivé nebo neaktuální patří zejména, nikoliv však výlučně, nemožnost doručení jakýchkoliv zpráv zasílaným Poskytovatelem na zadanou e-mailovou adresu, opakovaná nedostupnost Zákazníka na uvedeném telefonním čísle nebo nereagování Zákazníka na písemnou výzvu Poskytovatele zaslanou na uvedenou kontaktní adresu po dobu delší než 5 dnů.  

 

  1. 4.8. Poskytovatel je správcem osobních údajů Zákazníka uvedených v objednávce Služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, personifikaci poskytnutých Služeb, za účelem vývoje a zlepšení Služeb, informování zákazníka o nových produktech Poskytovatele, uvedení v referencích a poskytnutí údajů nutných pro provedení Služeb třetím stranám. Zároveň bere na vědomí, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou Služeb, mohou být veřejně přístupné.  

 

  1. 4.9. Zákazník dále výslovně souhlasí s tím, že emailová adresa zadaná Zákazníkem při objednávce bude použita pro komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to včetně zasílání případných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s jejichž zasíláním Zákazník výslovně souhlasí.  

 

  1. 4.10. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 NOZ všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě (s výjimkou osoby patřící do stejného koncernu ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku smlouvy.  

 

  1. 4.11. Závazek mlčenlivosti dle předchozího článku se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, obecně známé, a dále na údaje, které je Poskytovatel nucen poskytnout třetím osobám za účelem řádného zajištění Služeb pro Zákazníka. Povinnost mlčenlivosti dále nedopadá na informace vyžadované orgány činnými v trestním řízení, soudy, orgány státní a jiné veřejné správy, auditory nebo informace nezbytné pro vedení soudního nebo jiného řízení mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.  

 

  1. 4.12. Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních Zákazníků.  

 

  1. 4.13. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webové stránky poskytovatele mohou pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Zákazníka a jeho preferencích. V rámci provozu Webových stránek poskytovatele mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Zákazník má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči. Zákazník však bere na vědomí, že zablokování možnosti ukládání souborů cookies může mít vliv na chod některých funkcí na Webových stránkách poskytovatele, které jejich podporu vyžadují.  

 

 1. 5. Specifická ustanovení týkající se služby Savana24  

 

Poskytování služby Savana24

 

  1. 5.1. Služba Savana24 a všechny jednotlivé varianty a modifikace této služby jsou produkty Poskytovatele. Poskytovatel je výhradním držitelem všech práv duševního vlastnictví souvisejících s těmito Službami a jejich poskytováním Zákazníkovi. Poskytovateli svědčí autorská práva ke všem autorským dílům ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), které služba Savana24 zahrnuje, tj. zejména k šablonám, počítačovým programům, obrázkům, audiovizuálním dílům a dalším materiálům, které jsou zahrnuty v samotné službě a poskytovány Zákazníkovi (dále souhrnně též jen „chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele“). Tím není dotčena ochrana těchto předmětů duševního vlastnictví též podle předpisů na ochranu ochranných známek, ochranu proti nekalé soutěži, know-how, obchodního tajemství aj.  

 

  1. 5.2. Poskytovatel poskytne na základě Smlouvy Zákazníkovi službu Savana24 v jedné ze Zákazníkem zvolených variant, a to za úplatu sjednanou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve Smlouvě, jejíž výše vychází z platného Ceníku služeb poskytovatele s přihlédnutím k případným zvláštním ujednáním mezi stranami, a to po Zákazníkem zvolenou dobu předplaceného období. Konkrétní parametry poskytnuté Služby vycházejí z nabídek variant služby Savana24 dostupných na Webových stránkách poskytovatele v okamžiku uzavření Smlouvy. Jednotlivé varianty Služby se vzájemně liší zejména počtem položek, které lze v e-shopu nabízet, rozsahem Zákazníkovi poskytované funkcionality, možnostmi propojení s aplikacemi třetích stran a dalšími parametry. Podrobnosti stran jednotlivých variant služby Savana24 jsou uvedeny na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 5.3. Poskytnutím služby se smyslu předchozího odstavce OPSavana24 se rozumí poskytnutí licence Poskytovatelem Smlouvou k užití chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele zajišťujících funkcionalitu služeb Savana24, a to pro užití formou sdělování obsahu fyzicky uloženého na serveru Poskytovatele prostřednictvím sítě internet, za níže uvedených podmínek (a rovněž za podmínek stanovených Smlouvou včetně OPSavana24:  

 

 1. a) licence k chráněným předmětům duševního vlastnictví Poskytovatele je poskytnuta jako nevýhradní, úplatná (úplata za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za Službu) a bez územního omezení. Rozsah licence je omezen pouze na takové formy užití chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele ze strany Zákazníka, které jsou nutné pro účelné užití služby Zákazníkem, tj. pro umožnění provozu e-shopu Zákazníkovi dle jím zvolených parametrů Služby,  

 

 1. b) Zákazník je oprávněn chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele užít výhradně pro svou vlastní potřebu, tj. v rámci svého podnikání, do něhož spadá provoz e-shopu za účelem prodeje zboží či služeb,  

 

 1. c) Zákazník nabývá licenci uzavřením Smlouvy. Licence je poskytnuta nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy, přičemž licence bez dalšího zaniká ukončením účinnosti Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele pozastavit poskytování Služby podle čl. 5.23. OPSavana24 Zákazníkovi,    

 

 1. d) Zákazník nemůže oprávnění tvořící součást licence k chráněným předmětům duševního vlastnictví Poskytovatele, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Zákazník nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,  

 

 1. e) Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat do chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele, zejména není Zákazník oprávněn provádět jakékoliv změny či zásahy do počítačových programů Poskytovatele zajišťujícího chod doplňkových služeb nebo provádět jejich dekompilaci. Zákazník není dále oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele.  

 

  1. 5.4. Součástí služby Savana24 jsou vyjma samotného zpřístupnění rozhraní pro provoz e-shopu zákazníkovi formou poskytnutí licence k chráněným předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele rovněž technická podpora, aktualizace služby, vývoj nových funkcí a zálohování, to vše za sjednaných podmínek, které vycházejí zejména ze Zákazníkem zvolené varianty Služby dle informací uvedených na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 5.5. Poskytovatel se zavazuje, že v průběhu období, v němž má Zákazník předplacenou Službu, nebude změněna Zákazníkovi poskytovaná Služba tak, že by se takovou změnou jakkoliv snížila její kvalita nebo objektivně zhoršily jiné parametry Služby, ledaže by k takové změně dal Zákazník Poskytovateli svůj písemný souhlas. Pokud dojde v průběhu předplaceného období ke změně nabídky tarifů, Poskytovatel Zákazníkovi nabídne přechod na jiný kvalitativně stejný nebo lepší tarif, bez nutnosti doplacení rozdílu cen mezi tarify.  

 

 

Obsah zákazníka

 

  1. 5.6. Práva duševního vlastnictví (zejména autorská práva) k obsahu vloženému prostřednictvím Služby má zásadně Zákazník. Zákazník se zavazuje, že nebude kopírovat, stahovat a šířit obsah jiných Zákazníků využívajících doplňkových služeb Poskytovatele bez jejich předchozího prokazatelně uděleného souhlasu.  

 

  1. 5.7. Poskytovatel není odpovědný za obsah vložený Zákazníkem prostřednictvím služby Savana24.  

 

  1. 5.8. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu a dat vytvořených a uchovávaných Zákazníkem v rámci služby Savana24.  

 

  1. 5.9. Ustanovení předchozího článku se nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo v případech, kdy je zásah či nahlížení do dat Zákazníka nařízeno soudem nebo orgánem veřejné moci. V případech nutných zásahů do dat Zákazníka podle tohoto článku je Poskytovatel povinen Zákazníka o provedení zásahu bez zbytečného odkladu informovat.  

 

  1. 5.10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že data uložená v Zákazníkem v rámci Služby budou Poskytovatelem vymazána po uplynutí tří (3) měsíců ode dne ukončení poskytování Služeb v předplaceném období, za předpokladu, že do té doby nenabude účinnosti nová Smlouva, na jejímž základě bude Zákazníkovi poskytnuta Služba v dalším období.  

 

  1. 5.11. Zákazník se zavazuje, že při využívání služeb Savana24 nebude:  

 

 1. a) využívat služby nebo používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu;  

 

 1. b) při využívání Služby používat nefunkční skripty či jinak bránit funkcím serveru nebo je omezovat, zejména použitím skriptů nebo SQL dotazů, které nadměrně zatěžují server, nebo které by mohly jakkoli poškodit Poskytovatele či třetí osobu;  

 

 1. c) Službu využívat k účelovému sdílení dat ve formě distribuce nelegálního obsahu jiným subjektům a to i jen formou linkování na data umístěna na jiných serverech (SW, fotografie, filmy, torrent, mp3, warez ani službu využívat pro takové aplikace, které jsou svým určením zaměřeny na účelové linkování nebo sdílení svého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně, jako anonymizéry, proxy servery, torrent servery atd.;  

 

 1. d) Službu využívat pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu;  

 

 1. e) šířit počítačové viry a jiný škodlivý kód a za tímto účelem Zákazník podnikne veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat;  

 

 1. f) žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému Poskytovatele, než Zákazníkovi vymezeném Prostoru, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;  

 

 1. g) vytvářet jakékoliv falešné zprávy, falešné identity nebo či vytvářel snahu o proniknutí do účtu jiného Zákazníka;  

 

 1. h) vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala práva, oprávněné zájmy a dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele.  

 

  1. 5.12. Zákazník je plně odpovědný za informace, materiály a jiný obsah, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím služby Savana24. Zákazník se zavazuje, že nezneužije služby Poskytovatele k uchovávání, prezentaci, přenosům či jinému nakládání s materiály, informacemi a jiným obsahem, které by:  

 

 1. a) ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;  

 

 1. b) porušovaly právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;  

 

 1. c) obsahovaly pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;  

 

 1. d) porušovaly práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;  

 

 1. e) zasahovaly do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;  

 

 1. f) zakládaly nekalosoutěžní jednání Zákazníka.  

 

  1. 5.13. Zákazník bere na vědomí, že rovněž odkazování (linking) na obsah uvedený v čl. 5.12. OPSavana24 je zakázáno.  

 

  1. 5.14. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn (a v případě závazného rozhodnutí soudu, rozhodčího soudu či jiného orgánu povinen) odstranit informace, materiály či jiný obsah Zákazníka dle čl. 5.12. OPSavana24, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Protiprávnost obsahu ve smyslu čl. 5.12. OPSavana24 je Poskytovatel oprávněn samostatně posoudit.  

 

  1. 5.15. V případě porušení povinností Zákazníka dle čl. 5.3. písm. b), d), e), čl. 5.11. nebo 5.12. OPSavana24 je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 5.23. OPSavana24 a poskytování Služby Zákazníkovi pozastavit a v případě nezjednání nápravy postupem podle čl. 5.23. OPSavana24 je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

  1. 5.16. V případě porušení povinností Zákazníka čl. 5.3. písm. b), d), e), čl. 5.11. nebo 5.12. OPSavana24 je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody, která Poskytovateli porušením povinností Zákazníka vznikla, a to vedle smluvní pokuty. Škodou se zde rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil Poskytovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Zákazníkem.    

 

Dostupnost a možnost pozastavení poskytování služeb Savana24

 

  1. 5.17. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování Služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování Služeb. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 5.18. Konkrétní podmínky ohledně garance dostupnosti Služby a nároků Zákazníka v případě nedodržení hranic dostupnosti Služby ze strany Poskytovatele jsou závislé na parametrech Služby (odpovídají mimo jiné zvolenému tarifu) a jsou uvedeny na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

  1. 5.19. Pokud Poskytovatel nedodrží sjednanou úroveň dostupnosti Služby, může Zákazník nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nebyla dodržena garantovaná dostupnost Služby uplatnit nárok na slevu popřípadě refundaci již zaplacené částky na předplacené období. Podrobnosti o nároku Zákazníka v případě nedodržení sjednané  úrovně dostupnosti ze strany Poskytovatele jsou uvedeny na Webových stránkách poskytovatele. Žádost Zákazníka dle tohoto bodu musí být písemná, přičemž Zákazník je povinen uvést všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení tvrzené nedostupnosti Služby, zejména uvést data a časové intervaly, v nichž byla Služba Zákazníkovi nedostupná.    

 

  1. 5.20. Garance dostupnosti dle čl. 5.18. OPSavana24 se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které prokazatelně vznikly na straně Poskytovatele. Garance dostupnosti se nevztahuje na případy, kdy je poskytování Služeb Zákazníkovi přerušeno či pozastaveno postupem podle čl. 5. 17. respektive 5.23. OPSavana24.  

 

  1. 5.21. Poskytovatel zajišťuje Zákazníkovi v rámci poskytování Služeb zálohy dat Zákazníka uložených v rámci užívání Sužby, to vše za podmínek specifikovaných v podrobnostech na Webových stránkách poskytovatele. Zákazníkovi je zpětně dostupný určitý počet záloh dle aktuálních informací uvedených na Webových stránkách poskytovatele. Počet zpětně dostupných záloh nemusí v konkrétním případě vždy dosahovat počtu uvedeného na Webových stránkách poskytovatele, a to s ohledem na faktické okolnosti, např. krátký čas poskytování Služby Zákazníkovi.  

 

  1. 5.22. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení technických podmínek služeb provedených Zákazníkem v uživatelském účtu.  

 

  1. 5.23. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování Služeb Zákazníkovi v případě porušení jakéhokoliv ustanovení OPSavana24 nebo jiných podmínek Smlouvy ze strany Zákazníka (i u těch ustanovení, u nichž to není explicitně uvedeno), a to dle úvahy Poskytovatele i bez předchozího upozornění Zákazníka. V takovém případě Poskytovatel vyzve písemně Zákazníka ke zjednání nápravy a poskytne mu za tímto účelem lhůtu o délce minimálně tří (3) dnů. Pokud Zákazník porušení a jeho případné následky neodstraní ve shora uvedené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn postupem podle čl. 3.10. písm. b) OPSavana24 od smlouvy odstoupit.      

 

 1. 6. Cena a platební podmínky  

 

  1. 6.1. Cena Služby je určena na základě Ceníku služeb poskytovatele platného v okamžiku objednání Služby Zákazníkem s přihlédnutím k případným akčním nabídkám Poskytovatele uvedeným na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 6.2. Při objednání Služby dle čl. 3.1. OPSavana24 či opakovaném uzavření smlouvy postupem dle čl. 3.9. OPSavana24 bude Zákazníkovi odeslána výzva k platbě (zálohová faktura) do 7 dnů od zadání objednávky Zákazníkem. Po provedení úhrady dle zálohové faktury zašle Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě mající náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

  1. 6.3. Na žádost může být řádný daňový doklad dle čl. 6.2. OPSavana24 zaslán Zákazníkovi též poštou na adresu uvedenou v objednávce Služeb. Poštovné a administrativní poplatek budou v takovém případě účtovány dle aktuálního ceníku Poskytovatele a provozovatele poštovních služeb.  

 

  1. 6.4. V případě, kdy platba za Službu nebyla Zákazníkem uhrazena předem na základě výzvy k platbě (zálohové faktury), je splatnost daňových dokladů vystavených Poskytovatelem stanovena na 14 dnů od vystavení příslušného dokladu.  

 

  1. 6.5. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je připsání příslušné částky na účet Poskytovatele nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně Poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Poskytovatel oprávněn využít postup dle čl. 5.23. OPSavana24, tj. pozastavit poskytování Služeb Zákazníkovi a v případě nezjednání nápravy od Smlouvy odstoupit.  

 

 1. 7. Odpovědnost za škodu  

 

  1. 7.1. Pokud není v konkrétním případě sjednáno mezi smluvními stranami jinak, je odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou porušením povinnosti při poskytování Služeb dle Smlouvy omezena do výše 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).  

 

  1. 7.2. V případě, kdy je Poskytovatel povinen k náhradě škody nahradí Zákazníkovi skutečnou a prokázanou škodu, ale nikoliv ušlý zisk. Rovněž Poskytovatel nenahradí Zákazníkovi škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku smlouvy Poskytovatel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době Poskytovatel znal nebo měl znát při obvyklé péči. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Zákazníkovi v důsledku vad Služeb vzniknout, může činit maximálně 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).  

 

  1. 7.3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vichřice, válka, zemětřesení, stávka, povstání apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 2924 ani 2936 NOZ se vzhledem k povaze poskytovaných Služeb ve vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nepoužijí.  

 

  1. 7.4. Odpovědnost Poskytovatele za škodu při poskytování Služeb není rovněž dána:  

 

 1. a) nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené OPSavana24 nebo jinými ustanoveními Smlouvy (např. škoda vzniklá Zákazníkovi v důsledku pozastavení Služby postupem dle čl. 5.23. OPSavana24);  

 

 1. b) při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nezákonným způsobem např. v případě využití slabých míst či chyb (o kterých Poskytovatel nemohl ani při vynaložení řádné péče vědět), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;  

 

 1. c) v případě, že Zákazníkovi v souvislosti s čerpáním Služeb vznikne povinnost hradit třetí osobě jakékoli přímé či nepřímé škody, odškodné, smluvní pokutu, odbytné, platbu za ukončení smlouvy nebo jinou platbu mající obdobnou povahu, a to i v případě, že byl Poskytovatel na tuto možnost upozorněn;  

 

 1. d) u závad a škod vzniklých v důsledku nesprávné obsluhy Služby ze strany Zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu.  

 

  1. 7.5. Zákazník dále bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Zákazníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Zákazníka, za stav programového vybavení Zákazníka a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Zákazníka.  

 

  1. 7.6. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škody způsobené nesprávným nastavením Služby nebo jakýchkoliv parametrů Služby, které byly provedeny Zákazníkem nebo třetí osobou v rozhraní uživatelského účtu Zákazníka.  

 

  1. 7.7. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Zákazníkem.  

 

  1. 7.8. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání Zákazníka v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodní firmě nebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Poskytovatel rovněž neodpovídá za případné nekalosoutěžní jednání Zákazníka.  

 

  1. 7.9. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi Zákazníkem a jakoukoliv třetí osobou v souvislosti se Službou. Stejně tak Poskytovatel neodpovídá za porušení práv Zákazníkem či třetí osobou v souvislosti se Službou. Zejména Poskytovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk Zákazníkem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi Zákazníkem a třetí osobou.  

 

  1. 7.10. Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Zákazníkem. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Zákazník poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Zákazník tuto škodu Poskytovateli v plném rozsahu nahradit.  

 

 1. 8. Reklamace  

 

  1. 8.1. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování Služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Zákazník může výpadek Služeb ohlásit telefonicky nebo emailem prostřednictvím zákaznické podpory Poskytovatele dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Bližší informace jsou dostupné na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 8.2. Náklady na odstranění závad nese Poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Zákazník sám porušením svých smluvních povinností, nebo k závadě došlo z jiných důvodů na straně Zákazníka. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního Ceníku služeb poskytovatele.  

 

  1. 8.3. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané Služby) v přiměřené lhůtě dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti.  

 

  1. 8.4. V případě nesprávně vystaveného daňového dokladu je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat a daňový doklad vrátit do 7 dnů ode dne doručení příslušného dokladu, jinak toto právo zaniká. Vrácení daňového dokladu však nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení případného přeplatku nebo na snížení ceny.  

 

 1. 9. Doručování  

 

  1. 9.1. Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně ve smyslu čl. 1.7. OPSavana24, a to emailem, do datové schránky, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu, pokud to povaha Služby umožňuje. V případě doručování elektronickou poštou je Zákazníkovi doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.  

 

  1. 9.2. Smluvní strany se dohodly, že zpráva je mezi nimi doručena:  

 

 1. a) v případě doručování elektronickou poštou nebo do datové schránky okamžikem přijetí zprávy na server příchozí pošty nebo do datové schránky;  

 

 1. b) v případě doručování prostřednictvím uživatelského účtu Zákazníka uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od vložení zprávy do uživatelského účtu Zákazníka;  

 

 1. c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; nebo uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a zanechání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.  

 

 1. 10. Závěrečná ustanovení  

 

  1. 10.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze smlouvy na třetí osoby je však možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.  

 

  1. 10.2. Vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

 

  1. 10.3. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služeb změnit OPSavana24, Ceník služeb poskytovatele nebo jiné podmínky poskytování Služby. Změnu oznámí Poskytovatel Zákazníkovi písemně. Nesouhlasí-li Zákazník s provedenou změnou, je oprávněn vypovědět Smlouvu do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení předmětných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny výpověď Smlouvy z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním OPSavana24, Ceníku služeb poskytovatele, nebo jiných podmínek poskytování Služeb. Změny a doplňky Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vyžadují písemnou formu.  

 

  1. 10.4. Je-li některé ustanovení OPSavana24 nebo jiných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

 

  1. 10.5. Pokud vztah související s užitím Služby zákazníkem nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se bude řídit českým právem. Příslušný k projednání případného sporu bude rozhodčí soud určený v čl. 10.6. OPSavana24.  

 

  1. 10.6. Poskytovatel a Zákazník prohlašují, že případné vzájemné spory budou řešeny přednostně řešeny vzájemným jednáním za účelem dosažení smíru. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany se dohodly, že řízení se bude konat v českém jazyce.  

V Děčíně dne 15. 1. 2016                                                         savana.cz s.r.o

  

Probíhá zpracování registrace

Kontrola vstupních dat

 

Text chyby

OK

 

Musíte potvrdit souhlas s obchodními podmínkami!

OK

Kód banneru byl vložen do schránky

nyní můžete kód pomocí kláves CTRL + V vložit na své stránky

Zavřít
English Česky Dutch